תקנון אתר "דיגר"

• כל האמור בתקנון זה בלשון זכר ו/או רבים נאמרים מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים לגברים ונשים כאחד.

• השימוש באתר מהווה את הסכמתך לתנאי השימוש בו ועל כן עליך לקרוא ביסודיות את תנאי התקנון. במידה ואינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, עליך להפסיק ולהימנע משימוש נוסף באתר "דיגר".

• אתר "דיגר" במהותו משמש ליצירת מפגש בין מחפשי עבודה למעסיקים ע"י מערכת אוטומטית אשר מפיצה את קורות החיים של מחפש העבודה, באופן חד פעמי, למאגר מעסיקים פוטנציאלים הכולל חברות כח אדם, חברות השמה וכיו"ב.

• משתמש שהוא חברה (להלן: חברת "כח אדם", "הפצה", "השמה", "מעסיקה" וכיו"ב) מתחייב למסור פרטים נכונים לגביה בעת ההרשמה באתר "דיגר".

• על משתמש שהוא חברה חל איסור להירשם יותר מפעם אחת ו/או ע"י שימוש בשם אחר בעת רישומה לכל שימוש באתר דיגר ובפרט לצורך הפצת קורות החיים.

• משתמש באתר "דיגר" מצהיר ומתחייב כי קורות החיים אשר הזין באתר הינם שלו ורק שלו על כל פרטיו ואינו ממלא פרטים של אחר / בשביל אחר.

• על משתמש באתר "דיגר" חל איסור להזין מידע שיקרי ו/או שגוי ו/או פרטים בנוגע לאדם אחר שאינו המשתמש עצמו והוא יודע ומקבל כי יהיה עליו לשאת במלוא האחריות בגין כל קנס/תשלום/תביעה/הוצאות שידרשו מאתר "דיגר" וכולל פיצוי אתר "דיגר" עצמו.

• משתמש באתר "דיגר" מצהיר ומתחייב כי פרסום קורות החים באתר "דיגר" והפצתם דרכו הם על פי החלטתו ושיקול דעתו בלבד ובזאת מסיר כל אחריות מאתר "דיגר" לתוצאות העשויות לנבוע מכך.

• אתר "דיגר" אינו אחראי לכל נזק העלול להגרם ו/או נגרם כתוצאה מפרסום /הפצה / שליחה של חומר / מידע חסוי / סודי / רגיש דרך / עקב שימוש באתר "דיגר".

• המשתמש מתחייב כי השימוש באתר "דיגר" הינו אך ורק לצורך שליחת קורות חים, ולא לכל מטרה אחרת, לרבות משלוח חומר פרסומי ו/או שיווקי ו/או חומר מכל סוג ומין שהו, בנוסף מתחייב המשתמש כי בהנחה ויופר תנאי מתנאי תקנון זה, אפצה את אתר "דיגר" עם דרישתו הראשונה, בגין כל נזק הן הישיר והן העקיף כתוצאה מההפרה פיצוי מוסכם בסך 4,000 ₪ כפיצוי מוסכם וזאת בנוסף ומבלי לגרוע מכל סעד אחר שיעמוד לאתר "דיגר" לרבות זכות האתר "דיגר" לתבוע סעדים נוספים בגין שיפוי ו/או פיצוי או סעד אחר וזאת בהתאם לשיקול דעתו של אתר "דיגר".

• קורות החיים ו/או המידע הפרסומי ו/או מקורות המידע של אתר "דיגר" נאספים ממגון רב של מקורות ברשת האינטרנט ועל כן אין אתר "דיגר" אחראי לאמיתות / תוכנו / דיוקו / התאמתו / כדאיותו למשתמש זה או אחר.

• השימוש באתר "דיגר" והתכנים המצוים בו ניתנים לשימוש כמו שהוא, ולא תהיה למשתמש כל טענה, דרישה או תביעה כלפי אתר "דיגר" בגין אופי השימוש דרכי השימוש ותכניו. יש לציין כי החומר המתפרסם בו לרבות המידע הפרסומי וקורות החיים הינם באחריות הבלעדית של המפרסם / נותן קורות החיים בהתאמה. עצם פרסום קורות החיים או המידע הפרסומי אינו מהווה אישור / המלצה / הסכמה מפורשת כזאת או אחרת של אתר "דיגר".

• אתר "דיגר" מתחייב שלא לעשות שימוש בפרטי קורות החיים שיועברו אליו פרט להפצתם במטרה לעזור במציאת משרה זו או אחרת.

• אתר "דיגר" רשאי לעדכן ו/או לשנות, בכל עת, לפי שיקול דעתו המקצועי והבלעדי את תנאי השימוש באתר ללא הודעה מראש.

• אתר "דיגר" שומר לעצמו את הזכות לפרסם כל פרסום או עסק מכל סוג ותחום וללא הגבלה.

• אתר "דיגר" אינו אחראי לתוכן מודעות הפרסומית והמידע שמתפרסם באתר "דיגר", כל התקשרות, עסקה, שת"פ שיווצרו כתוצאה משימוש באתר "דיגר" או ממידע שפורסם דרכו הינו באחריות הצדדים להתקשרות בלבד. אתר "דיגר" אינו צד לכל פעילות מסוג זה ומסיר את אחריותו באופן ברור וחד משמעי.

• האחריות לתוכן מודעת פרסום חלה על המפרסם בלבד.

• משתמשי אתר "דיגר" ככלל ובפרט מקבלי קורות החיים אשר הופצו באמצעות אתר "דיגר" מתחייבים שהשימוש בפרטי קורות החיים יהיו לצורך גיוס לעבודה אצלו ו/או בארגונו ו/או לצורך השמתו בעסק /ארגון /חברה אחרת בלבד. על מקבלי קורות החיים חל איסור מובהק לעשות שימוש אחר פרט לכך תוך שמירה על סודיות ופרטיות מוחלטת של נותן קורות החיים.

• אתר "דיגר" רשאי ומוסמך לסגור, לשנות את מבנה האתר, את תכונותיו, שירותיו, זמינותיו וכיו"ב ללא שתהיה למשתמשי האתר כל טענה/ תביעה/ דרישה לעניין זה.

• אתר "דיגר" אינו מתחיב למינימום של תגובות, אם בכלל, כמות מינימאלית של קורות חיים למשתמשים שהם חברות, כתוצאה משימוש באתר אלא אך ורק להפצת קורות החיים ובזאת מסיר כל אחריות לנעשה בקורות החיים של המשתמש ע"י גורם שלישי.

• משתמש באתר "דיגר" מצהיר כי הוא האחראי הבלעדי לתוצאות הכרוכות בהפצת קורות חייו ע"י אתר "דיגר", המשתמש מודע לכך שאין אתר "דיגר" מתחייב להצלחה זו או אחרת בדבר מציאת משרות פנויות ו/או הפצת קורות חייו למקום עבודה ספציפי זה או אחר ו/או לגורם שלישי כלשהוא.

• כל זכויות הקניין הרוחני, סימניו המסחריים, תוכנו, עיצובו, עריכת המידע בו שמורות בבלעדיות לאתר "דיגר" בלבד.

• משתמש האתר מצהיר כי הוא מודע לכך שהליך הפצת קורות חייו דרך אתר "דיגר" הינו הליך חד פעמי ובלתי הפיך אשר אינו ניתן לשנותו / לבטלו לאחר ההפצה.

• אתר "דיגר" הינו אתר אינטרנט אשר, כמו כל אתר אינטרנט אחר, הינו חשוף לתקלות, קילקולים, וירוסים וכיו"ב. אתר "דיגר" אינו מתחייב ששירותיו לא יפגעו, יתקיימו ללא תקלות, ינתנו ללא הפרעות. אתר "דיגר" אינו אחראי לכל נזק העלול להגרם כתוצאה מהשימוש בו עקב תקלה זו או אחרת.

• השימוש באתר "דיגר" אינו כלול בתוכו תמיכה טכנית כזאת או אחרת, ניתן יהיה להעביר שאלות בעניינו ע"י יצירת קשר.

• על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע לשימוש אתר "דיגר" ולתקנון זה הינו בבתי המשפט המוסמכים באיזור תל - אביב יפו.